Yên nghỉ

Những bức tranh tường tượng trưng cho người chết ở khắp mọi nơi, từ Eastside qua Harlem đến Bronx.
Tranh tường có thể đại diện cho bình thường giết người cả rapper hay cá tính nổi tiếng, như Lady Diana hoặc Giáo hoàng.