Harlem

There’s Harlem and Harlem, màu trắng của người giàu và người điên cuồng và sôi nổi nhất của người da màu.
Here there are charming markets, you can listen to jazz music in the pub and on Sundays you can enjoy people singing gospel in the Churches.
Hầu hết các bức tranh tường đại diện cho những người da màu nổi tiếng. Trong trang này, bạn thậm chí có thể nhìn vào một phần cũ của Harlem, nơi, trong quá khứ, bạn phải đi bộ ngựa của bạn!