Yên nghỉ

Những bức tranh tường tượng trưng cho người chết ở khắp mọi nơi, từ Eastside qua Harlem đến Bronx.
Murales can represent ordinary killed people both rappers or famous personality, như Lady Diana hoặc Giáo hoàng.