phía tây

Đó là một bờ biển của Manhattan, nơi mọi thứ đều nói về đồng tính luyến ái.
The Westside is the one next to the harbour, where you can find fish and meat markets.