Soho

Ở Soho mua sắm và nghệ thuật rất gần nhau. Nó là một quý rất thanh lịch, giàu có phòng trưng bày nghệ thuật, và hầu hết các cửa hàng ở đây có vẻ giống như các tác phẩm nghệ thuật, được thiết kế rất tốt.
Không có khoảng cách giữa nghệ thuật và mua sắm. tranh tường ở đây được sử dụng để “để lại một dấu hiệu” trên một địa phương hoặc trên một nhãn hiệu quần áo.