Soho

Ở Soho mua sắm và nghệ thuật rất gần nhau. It is a very elegant quarter, rich of art galleries, và hầu hết các cửa hàng ở đây có vẻ giống như các tác phẩm nghệ thuật, được thiết kế rất tốt.
Không có khoảng cách giữa nghệ thuật và mua sắm. Murales here are used tođể lại một dấu hiệu” trên một địa phương hoặc trên một nhãn hiệu quần áo.