phía đông

In this quarter Murales are most of all funny, sometimes polemical, chống lại hệ thống.
Cửa chớp của các cửa hàng thường được vẽ bằng những bức tranh tường đại diện cho hàng hóa được bán hoặc các dịch vụ được cung cấp.
Some murales are just pure ART, không có gì khác để thêm.