Brooklyn

Khu phố này có rất nhiều khuôn mặt: những người sống ở đây khác với văn hóa và tôn giáo.
Here you can find some amusement corners, with loveble housesparks but even some dangerous zone.
Tôi đã làm một số bức ảnh, not only about murales but even about the stranger things I saw here.